Algemene voorwaarden

Paard en Relax hanteert algemene voorwaarden welke u accepteert als u een afspraak maakt, dan wel via de mail, telefonisch of via social media.

Artikel 1 Definities

1. Paard en Relax is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van Aroma
Wellness behandelingen voor paarden. Paarden worden met essentiële olie van het merk
dōTERRA behandeld, waarna de afvalstoffen uit het lichaam worden opgeruimd.
1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
2. I n deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die
niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
(hierna: particuliere klant) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de
uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: zakelijke klant) en gebruikmaakt
van de Diensten van Paard en Relax.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’ , en ieder afzonderlijk als ‘Partij’ ,
verstaan: Paard en Relax en/of Klant.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Paard en
Relax en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment
van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer
middelen voor communicatie op afstand , waarbij Paard en Relax zich jegens Klant verbindt
Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst
komt tot stand door een aanbod van Paard en Relax en de aanvaarding daarvan door Klant,
hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.2 van deze Algemene voorwaarden.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Paard en Relax
en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere
inhoudende Aroma Wellness behandelingen en trainingen voor het geven van dergelijke
behandelingen voor eigenaren, alsmede alle andere door Paard en Relax ten behoeve van
Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden
verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Paard en
Relax, te raadplegen via https://paardenrelax.nl/ .

Artikel 2 Identiteit van Paard en Relax

1. Paard en Relax is bij de KvK geregistreerd onder nummer 83578072 en draagt btw-
identificatienummer NL003842978B76. Paard en Relax is gevestigd aan Polderdreef 72 (2911
PD) te Nieuwekerk aan den IJssel.
2. Paard en Relax is per e-mail te bereiken via info@paardenrelax.nl of middels de Website
https://paardenrelax.nl/ en telefonisch o p +31 (0) 6 23 60 63 70.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Paard en Relax en op
alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden, inkoop- of andere
voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Paard en Relax overeengekomen.
3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.
4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden ​
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Klant kan contact opnemen met Paard en Relax via de Website, e-mail, telefoon of sociale
media (Facebook en/of Instagram) voor een van de aangeboden Diensten . Vervolgens zal er
een afspraak worden ingepland. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat
Paard en Relax een bevestiging van de afspraak aan de Klant heeft toegestuurd.
3. Als Paard en Relax een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
Paard en Relax kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan
begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Paard en Relax zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Paard en Relax heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om
de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het
bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Paard en Relax niet kan garanderen
dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten
voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. Paard en Relax heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Bij het inschakelen van derden zal Paard en Relax de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en
bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en
gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen
voor rekening van Klant, en zullen door Paard en Relax worden doorbelast aan Klant.
5. De Overeenkomst kan alleen door Paard en Relax worden uitgevoerd indien Klant volledige
en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Paard en Relax bij het sluiten van de
Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paard en
Relax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
Paard en Relax worden verstrekt.
6. Klant draagt er zorg voor dat Paard en Relax zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten.
Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit
voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Paard en Relax
hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Paard en Relax dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8. Het is van groot belang dat de Klant enkel de oliën gebruikt die tijdens de behandeling zelf
worden gebruikt, te weten de oliën van het merk dōTERRA . Enige andere oliën kunnen schade aanbrengen.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst ​

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Paard en Relax
en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het
afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Paard en Relax op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Paard en Relax en Klant zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of
gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt
schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Paard en Relax is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Paard en Relax goede grond heeft te vrezen dat
Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Paard en Relax Klant door middel van een
schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de
nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Paard en Relax bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van
dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-
nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is,
dan is Paard en Relax gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de particuliere klant gesloten Overeenkomst
op afstand. De zakelijke klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
2. Klant heeft, in beginsel, het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14
(veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het
Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd
ingeval Paard en
Relax de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten
van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Paard en Relax en
verklaart
hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op
verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is
Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
6. Voor de onderhavige aangeboden Diensten heeft de Klant geen recht om een op afstand
gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van
reden te herroepen (Herroepingsrecht).
Op grond van artikel 6:230p sub e heeft de Klant
geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de
overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze
uitzondering is op Paard en Relax van toepassing.
7. De aangeboden Diensten door Paard en Relax worden immers expliciet gekenmerkt als
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een
bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd.
8. De bevestiging van de gereserveerde Diensten door de Klant worden gezien als een
reservering voor de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens
uitgebreid beschreven waardoor de Klant beschikt over alle informatie over de Diensten en
daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.

Artikel 9 Annulering en verzetten

1. Annulering van de Overeenkomst na het inplannen van de afspraak en het ontvangen van de
bevestiging is mogelijk.
2. Klant kan de Overeenkomst tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de afspraak
kosteloos annuleren. Indien de Klant korter dan 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang
van de afspraak annuleert, dan is de Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd. Dit,
omdat Paard en Relax het tijdslot voor die betreffende Klant had gereserveerd en dan geen
andere Klant meer kan helpen.
3.Het is ook mogelijk voor de Klant om de afspraak te verzetten. Indien Klant de afspraak
wenst te verzetten, dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 (zegge:
vierentwintig) uur voor aanvang van de afspraak aan Paard en Relax te communiceren. In
een dergelijke situatie zullen Klant en Paard en Relax in gezamenlijk overleg een nieuwe
datum en tijd overeenkomen.
4. Indien Klant korter dan 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang de afspraak verzet, dan
komt de desbetreffende afspraak te vervallen en is de Klant het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
5. Annulering en het verzetten van afspraken dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te
worden bevestigd door Paard en Relax.

Artikel 10 Annulering door Paard en Relax

1. Paard en Relax is altijd gerechtigd een afspraak te verzetten dan wel te annuleren
indien zich omstandigheden voordoen die het verzetten dan wel het annuleren
noodzakelijk maken.
2. In een dergelijke situatie zoals beschreven in lid 1 van dit Artikel, zullen Paard en
Relax en Klant in gezamenlijk overleg treden om een nieuwe datum en tijd af te
spreken.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1.Alle aan Klant genoemde bedragen zijn in euro’s en
inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Paard en Relax heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Betaling voor de Aroma Wellness behandelingen geschiedt contant op locatie, via factuur,
betaalverzoek of via overschrijving.
4. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum door Klant te zijn
voldaan.
5. Betaling voor de trainingen geschiedt vooraf via betaalverzoek of overschrijving.
6. Het is niet mogelijk voor Klant om in termijnen te betalen.
7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Paard en Relax mede te delen.
8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien Paard en Relax besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-
betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in artikel 11.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Reiskosten

1.De Diensten zullen worden uitgevoerd op locatie van de Klant. Het navolgende reiskosten
schema zal worden gehanteerd:
a. Indien de Diensten worden uitgevoerd binnen 10 kilometer van het adres van Paard
en Relax, dan is de Klant geen reiskosten verschuldigd;
b. Indien de Diensten worden uitgevoerd tussen de 10 en 20 kilometer van het adres
van Paard en Relax, dan is de Klant €10,00 reiskosten verschuldigd;
c. Indien de Diensten worden uitgevoerd tussen de 20 en 30 kilometer van het adres
van Paard en Relax, dan is de Klant €20,00 reiskosten verschuldigd;
d. Indien de Diensten worden uitgevoerd tussen de 30 – 50 kilometer van het adres
van Paard en Relax, dan is de Klant €30,00 reiskosten verschuldigd;
e. Indien de Diensten worden uitgevoerd vanaf 50 kilometer en verder van het adres
van Paard en Relax, dan is de Klant €50,00 reiskosten verschuldigd.

Artikel 13 Rechten en verplichtingen trainingen

1. Op de afgesproken datum en tijd komt Paard en Relax de behandeling dan wel de training
op locatie uitvoeren. Paard en Relax zal dan ook uitleggen wat er precies zal gebeuren. De
eigenaar dient enige informatie over hun paard te verschaffen, te weten zowel de negatieve
als positieve eigenschappen (trappen/bijten). Enige andere bijzonderheden dienen altijd op
voorhand te worden vermeld. Indien een paard ziek is of andere medische bijzonderheden
heeft dan dient dit ook altijd op voorhand te worden vermeld, aangezien Paard en Relax
geen paarden behandelt die drachtig zijn en/of veulens hebben.
2. Paarden worden met essentiële olie van het merk dōTERRA behandeld, waarna de
afvalstoffen uit het lichaam worden opgeruimd.
Er wordt met een vaste techniek olie over het paard gewreven, waarna de olie wordt opgenomen
in het lichaam en zijn heilzame werking doet.
3. Bij iedere behandeling wordt een geurtest aangeboden. Hierbij worden 8 geuren/aroma’s
van olie door het paard geroken en kan het paard zelf kiezen waar hij/zij behoefte aan heeft.
De eigenaren krijgen achteraf een sample mee en Paard en Relax stuurt na het plaatsvinden
van de afspraak tevens een document met informatie over hoe zij deze het beste kunnen
gebruiken. Hierbij is belangrijk om op te merken dat niet elke olie geschikt is om te smeren
of in te nemen.
4. Daarnaast biedt Paard en Relax trainingen aan, zodat eigenaren deze handelingen ook zelf
kunnen uitvoeren. Het is nimmer toegestaan dat de Klant daarna ook zelf trainingen mag
geven. Wel mogen de Klanten na de training de behandeling op andere paarden uitvoeren.
Deelnemers krijgen een certificaat (van deelname en bewijs van goed uitvoeren van de
handeling) wat is goed gekeurd door dōTERRA zelf.
5. Voor de trainingen is het vereist dat de Klant zelf een paard heeft om de training te kunnen
volgen. Eerst zal er 1 (zegge: één) uur theorie plaatsvinden waarna 1 (zegge: één) uur
praktijk. Klanten hebben voorafgaand hun eigen olie thuis ontvangen en dienen deze mee te
nemen en te gebruiken tijdens de trainingen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1.Paard en Relax gebruikt goedgekeurde oliën van hoge kwaliteit, maar het kan alsnog
voorkomen dat het (lichaam van het) paard onverhoopt niet goed reageert op de oliën, dan
wel een allergische reactie krijgt op de oliën. Paard en Relax kan nooit van tevoren weten of
hiervan sprake zal zijn. Paard en Relax kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor
enige gevolgen die de oliën mogelijk hebben op het paard van Klant.
2. Alle Diensten van Paard en Relax geschieden op basis van het eigen risico van de Klant.
Paard en Relax is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan
ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling.
3. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet
tijdens en/of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit
onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
4. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen en/of andere problemen bij
het dier die na behandeling tot uiting komen.
5.Paard en Relax is niet aansprakelijk voor het handelen van Klanten en daaruit vloeiende
gevolgen.
6. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor enige schade die het paard veroorzaakt aan zijn
omgeving, spullen en derden ten tijde van de behandeling.
7. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Paard en Relax is niet
aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien
Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
8. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Paard en Relax nimmer
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de
ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Paard en Relax enige
vergoeding verschuldigd jegens Klant.
9. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Paard en Relax, verleent Klant de
bevoegdheid aan Paard en Relax om, als een door Paard en Relax ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te
aanvaarden.
10. Ten aanzien van de verleende Diensten van Paard en Relax geldt een inspanningsverplichting
en geen resultaatsverplichting. Paard en Relax kan derhalve niet aansprakelijk worden
gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
11. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
12. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
13. Paard en Relax is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 15.
14. Klant vrijwaart Paard en Relax voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband
houden met de Diensten.
15. Indien Paard en Relax aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Paard en Relax met
betrekking tot haar Diensten.
16. De aansprakelijkheid van Paard en Relax is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Paard
en Relax niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
17. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Paard en Relax.
18. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Paard en Relax, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Paard en Relax
zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Paard en Relax, brand,
overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de
nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Paard en Relax overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die Paard en Relax heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 16 Garantie

1. Ten aanzien van de geleverde Diensten heeft Paard en Relax een inspanningsverplichting,
zoals neergelegd in Artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden.
Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens
2.Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Paard en Relax kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

1.Paard en Relax behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond
van de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
Paard en Relax van gegevens. Klant zal Paard en Relax vrijwaren tegen elke actie die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,
installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 

Artikel 19 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
info@paardenrelax.nl of telefonisch te melden via +31 (0) 6 23 60 63 70. De klacht wordt, indien redelijkerwijs
mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Paard en Relax in behandeling
genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie
via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

1.Paard en Relax behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te
wijzigen dan wel aan te vullen. Paard en Relax zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn 3 (zegge: drie) maanden na bekendmaking aan
Klant van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de
dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen
tot gevolg hebben dat Paard en Relax Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk
anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Paard en Relax en haar Klant is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Paard en Relax en de particuliere klant mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de particuliere klant zijn
of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen Paard en Relax en de zakelijke klant mochten ontstaan, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement ‘s- Gravenhage.

Bereikbaarheid

MA – ZO
Iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 08:00-17:00 uur.

MA – WOE – ZA
Aroma Wellness behandelingen en trainingen kunnen in overleg ingepland worden. Op andere dagen inplannen in overleg.

Heb je een vraag? Stuur een Whatsapp-bericht naar +31623606370 en ik reageer zo snel mogelijk.

Vragen?

Heb je ergens vragen over? Stuur vrijblijvend een berichtje!

Volg ons!

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van acties en informatie.

 

Chat openen
1
Heb je een vraag?
Leuk dat je me appt!
Hoe kan ik je verder helpen?